Drets d'imatge

Donat que el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució, i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; és necessari el consentiment dels pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables. Us adjuntem el model corresponent al centre escolar, d'ús compartit amb l'Ampa.

  • ampa@escolavallfosca.com
  • @ZerPallarsJussa
  • facebook.com/escolavallfosca
  • Carrer de la Murriera, 5 - La Plana de Mont-rós- Lleida